Общи Условия

 1. Отправяне на запитване към бутикова сватбена и парти агенция „Angeli D’Amore”

Запитването Ви следва да бъде направено в писмена форма и да съдържа възможно най – много детайли за изискванията, които имате, както и предвидения бюджет, с който трябва да се съобразим (ако има такъв).

 

 1. Изпращане на ценово предложение.

След получаване на запитването, в срок до три работни дни, ще получите предварително ценово предложение. Ако нашето предложение покрива изискваният се организира среща между клиента и член от екипа на бутикова сватбена и парти агенция „Angeli D’Amore”. Срещата е с продължителност един час и половина. На нея се обсъжда предварителното ценово предложение, правят се промени и в срок до три работни дни след срещата ще Ви бъде изпратена финална оферта.

 

 1. Оферта и приемане на офертата, сключване на договор, заплащане

Всяка изпратена финална оферта към клиента е за срок 2 (две) седмици от датата на изпращането й. В случай, че офертата не е потвърдена в споменатия срок, агенцията запазва правото си да променя офертата и няма задължение да пази датата свободна. В случай, че офертата бъде потвърдена в срок, то тя не може да бъде променяна, освен ако няма промени в обема и параметрите на събитието, желанието на младоженците или при непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

Потвърждаване на офертата става само след заплащане на 50% капаро от сумата по офертата. Всеки друг начина на информиране, че офертата се приема – емейл, телефонно обаждане, факс и др., не обвързват агенцията с поемането на ангажимент към клиентите или запазва не на датата.

Веднъж потвърдената оферта, може да бъде променяна до 3 (три) месеца преди събитието, без заплащане на такса за промяната. Ако промените бъдат направени по – малко от 3 (три) месеца преди събитието се дължи такса в размер на 20% от общата финална цена на офертата. Ако остават по – малко от 2 (две) седмици до събитието, промяна в параметрите не се приема и не може да се търси отговорност на агенцията за отказана промяна. В този период агенцията изпраща на клиента финалната оферта за визия и в срок до 3 (три) работни дни клиента следва да отговори. В случай, че това не се случи, агенцията ще счита, че оферта е одобрена и се изпълнява в нейния последен вид.

Агенцията не приема промени по офертата непосредствено преди събитието или след него.

Ако поради независещи от агенцията причини, част от декорацията не може да бъде извършена или следва да бъде преместена, клиентът не може да откаже нейното заплащане. В тези случаи агенцията има задължението да извърши декорирането по – възможно най – добрия начин, съобразно създалата се ситуация и условия по своя лична преценка.

Най – късно месец след приемане на офертата със заплатено капаро в размер на 50% от сумата по нея, следва да се подпише договор за предоставяне на сватбени/парти услуги. Останалата част от хонорара следва да се заплати 1 (един) месец преди датата на събитието, като по този начин всичко по офертата е заплатено преди събитието.

Капаро – не се връща, преотстъпва  и следва да се ползва само по изпратената и одобрена оферта.

 

 1. Комуникация с клиенти

Нашият екип следва да отговори на въпроси от клиенти в рамките на 3 (три) работни дни. Във всяка оферта клиента ще намери колко безплатни срещи и колко часа работа има агента, който е поел събитието, всеки допълнителен час се таксува по 15 лв./час, а всяка среща по 20 лв./час. Работното време за работа с клиенти на агентите е от понеделник до петък от 09:00 до 20:00 часа. В случай, че агента следва да иде на мястото, в което ще е събитието и то е извън гр. София, клиента следва да заплати транспортни разходи, освен в случаите, в които те са включени в офертата.

 

 1. Такси

В офертата всеки клиент ще намери подробно описание и цени за наемната цена на всеки артикул; сумите за монтаж и демонтаж на декорацията; за изготвяне на концепция; за координация в деня и др.

Ако събитието е извън гр. София, клиента трябва да заплати за екипа – транспортни разходи, командировъчни и нощувки.

 

 1. Задължения на агент при организация на мероприятие и координаторът в деня на събитието.

Агента има задължение да извърши всички задачи, които са зададени в офертата и договора. Всяка задача ще бъде изпълнена по предварително подготвена и одобрена от клиента времева рамка. Агента няма задължение да съдейства с допълнителни задачи, извън тези в офертата/договора или да извършва лични услуги на клиента, освен ако това не е предварително уговорено в офертата/договора.

Координаторът в деня на събитието следва да извърши всички предварително уговорени задачи и да следи предварително изготвения график да се движи в посочения часови диапазон. Координаторът няма задължение да извършва допълнителни задачи и/или услуги, възникнали по време на събитието.

 

 1. Изпращане на снимки

Агенцията насърчава клиентите да изпращат примерни снимки, които да покажат визуално техните желания. В тази връзка, всеки клиент трябва да приеме, че получената стока, услуга и/или краен резултат няма да са напълно идентични с изпратения снимков материал, включително и ако предоставените снимки са от предишни събития на агенцията.

 

 1. Цветя

Агенцията работи основно с естествени цветя. Можем да приемем да бъде извършена декорация и с изкуствени цветя. В тази връзка агенцията извършва поръчка на изкуствени цветя от страната или чужбина и не носи отговорност за неосъществена доставка по независеща от нас причина (повреден или спрян транспорт, унищожен товар и др.). В тези случаи агенцията има задължение да намери начин визията да се доближи максимално до първоначално уговорената с одобрение на клиента и без промяна в цената. При тези условия клиента не може да изиска връщане на капарото.

 

 1. Срокове за изпълнение на ръчна изработка или принт материали.

Агенцията има задължение да изготви поръчаните неща в рамките на 3 (три седмици) от плащането, одобряването на дизайна или потвърждение на визията (за неща ръчна изработка). Ако това е част от офертата (договора), срокът е 3 (три) седмици преди събитието, като в този случай клиентите са длъжни да изпратят цялата необходима информация 2 (два) месеца преди събитието. Агенцията няма отговорност да извършва коректорски, редакционни или преводачески услуги.

 

 1. Прибиране на инвентар

Агенцията уговаря с локацията час, в който може да започне демонтиране на декорацията, който се съгласува с клиента. По време на демонтирането се води протокол, в който се записват констатирани повреди или липси на инвентара, при наличието на които клиента следва да заплати себестойността на причинените вреди в пълен размер. В тази връзка, клиентът или негов представител могат да присъстват при събиране на декорацията. Ако клиентът не е заявил желанието си той или негов представител  да присъстват, се счита, че клиентът е съгласен с липсите и щетите, които са констатирани в негово отсъствие.

 

 1. Работа с инвентар от клиента

Клиентът следва да достави предоставяните от него артикули до локацията събитието предварително – часа и датата се договарят между агенцията и клиента.

Ако в офертата се предвижда сватбения агент да съхранява материали за ритуалите, те следва да са предоставени в отделни кутии, в които да има списък на нещата и следва да бъдат предадени на агента до 20:00 часа вечерта преди събитието. В тези случаи агенцията не носи отговорност за повреден по време на събитието инвентар на клиента и не носи отговорност за визията и качеството на предоставените от клиента артикули.

Агенцията се задължава след приключване на събитието да събере и инвентара на клиента и да го остави на същото място, от което е взет.

 

 1. Други

Агенцията не носи отговорност за зареждане на масите за гости, младоженска маса, коктейлни маси, шведски маси и бар и др. с посуда – чинии, чаши, вилици, лъжици, ножове и др., освен ако това не е предварително договорено в офертата и/или договора

Агенцията не носи отговорност за плейтване на храната, включително на приемен коктейл, за сладък бар и др., освен ако това не е предварително уговорено в офертата и/или договора.

Агенцията няма задължение да подрежда тейбъл картички и/или подаръци за гости, освен ако това не е включено в офертата и/или договора.  В тези случаи агенцията има задължение за правилното разпределение на картичките и/или подаръците само при пълно съответствие на имената на гостите, изписани на картичките и/или подаръците и тези, изписани на разпределителната схема, предоставена от клиентите. Всички материали, включително схемата и/или списъка трябва да са предадени на агенцията 2 (две) седмици преди събитието. В случай, че клиентите не спазят този срок, то същите имат задължение да подредят и сортитрат тейбъл картичките/подаръците за гости по маси и ред на поставяне. Ако подаръците за гостите са според пола на гостите и/или за деца, то клиентът трябва да уведоми изрично агенцията.

Агенцията няма задължение да помага на гостите при заемане на местата, освен ако това не е предварително договорено в офертата/договора. В този случай, клиентите имат задължение да предоставят схема с разпределение на гостите по маси и/или списък на гостите по азбучен ред (кой на коя маса следва да седне) не по – късно от 2 (две) седмици преди сватбата. Ако такава схема и/или списък не са предадени в срок, агенцията не носи отговорност за грешки при настаняването на гостите.

 

 1. Непреодолима сила (форсмажор)

Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор).

Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, пандемии и др.

Форсмажорното обстоятлество се прилага само за периода, в който действа, например – деня/дните на стачка; природни бедствия; при обявено извънредно положение с влязъл в сила административен акт – за периода на извънредното положение (например: от 01.06.2020 г.  до 01.07.2020г., всяка друга дата след този период не се счита за форсмажорно обстоятелство) и  др.

Непродолимата сила (форсмажорното обстоятелство) не освобождава автоматично страните от правата и задълженията по офертата и/или договора, а дава възможност да бъдат предоговорени условията, да бъдат отложени плащанията и изпълнението, за което следва да бъде уведомена другата страна.

Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

 

 1. Допълнителни

(1) Всеки наш клиент получава специален пакет за “Добре Дошли“, в който ще намери:

– два екземпляра на предварително одобрения и от двете страни договор;

– писмо за „Добре Дошли“;

– ваучер „Благодарим за Доверието“ с 20% отстъпка за организация и/или декорация при следващо събитие, с валидност една година от датата на подписване на договор;

– сватбен органайзер в Електронен вариант.

 

(2) За спомен от прекрасният момент, в който си казвате “Да“, през сезон 2020 и 2021 подаряваме на всички наши клиенти 3D отливки на ръцете им, непосредствено след подписването или в друг удобен за младоженците ден. За останалите лични събития отливките се правят според мероприятието (кръщене – ръчичката на детето; юбилей – ръката на рожденика и т.н.).

 

(3) Всеки клиент, с който подпишем договор и започнем работа по декорация и/или организация на събитието и чиято пакетна цена е на стойност над 3 500 лв., ще получат като комплимент, безплатен пакет за фото бутка  „Magic Mirror” (Магическо Огледало), на стойност 500 лв.

 

Каним Ви заедно да създадем Вашата приказка. Нашият екип ще Ви подкрепя през дългия път на организацията и декорацията, за да може да се насладите на дълго чакания ден. Ще Ви въведем в лабиринти от избори, проектирайки всеки детайл с ефективността на тенденциите и очарованието на традициите.

 

 

Connect

Свържете се с нас

“Angeli D’Amore” – каним Ви да се потопите в магията на нашия свят и заедно да създадем Вашата приказка.